بیش از ۵ هزار هکتار بافت فرسوده در استان خوزستان وجود دارد خوراک خبرخوان خوراک اتم