عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: علیرغم اظهارنظر نماینده مسجدسلیمان، مجوز زیست محیطی جاده میانبر صادر نشده است. با…