تورم دی‌ماه خوزستان به ۱۲٫۸ درصد رسید

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری خوزستان گفت: ﻧﺮخ ﺗﻮرم ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ منتهی به دی‌ماه ۹۳ استان با کاهش ۱٫۳ واحد درصدی نسبت به رقم مشابه ماه قبل، به ۱۲٫۸ درصد رسیده که ۳ واحد درصد کمتر از رقم مشابه کل کشور بوده است.

سیدلطف‌الله هاشمی با اشاره به تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در نقاط شهری استان، عنوان‌کرد: براساس گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در اقتصاد «تورم نقطه‌به‌نقطه» در دی‌ماه امسال در استان با ۲٫۳ واحد درصد کاهش نسبت به رقم مشابه ماه قبل، به ۱۰٫۳ درصد رسیده که ۴٫۲ واحد درصد کمتر از رقم مشابه کل کشور بوده است. نرخ تورم ماهانه در دی‌ماه ۹۳ در نقاط شهری خوزستان نیز منفی ۰٫۳ درصد و در کل کشور ۰٫۸ درصد بوده است.

وی افزود: ﻧﺮخ ﺗﻮرم ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ منتهی به دی‌ماه سال‌جاری ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» در خوزستان ۱۱٫۳ درﺻﺪ و در کل کشور ۱۲درصد بوده اﺳﺖ.

هاشمی بیان‌کرد: ﺷﺎﺧﺺ قیمت ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» در دی‌ﻣﺎه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل در نقاط شهری استان خوزستان ۷٫۶ درصد و در کل کشور ۱۰٫۱ درصد افزایش یافته است. این شاخص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ در نقاط شهری استان، یک درﺻﺪ کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری خوزستان گفت: در نقاط شهری استان بیشترین ﻧﺮخ ﺗﻮرم ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ منتهی به دی‌ماه سال جاری در بین ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» مربوط به «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» به میزان ۱۷٫۱ درصد و بیشترین نرخ تورم ماهانه دی ۹۳ مربوط به “ماهی‌ها و صدف‌داران” به میزان یک درصد و پس از آن، “میوه و خشکبار” به میزان ۰٫۵ درصد بوده است.

وی ادامه‌داد: ﻧﺮخ ﺗﻮرم ۱۲ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ دی ﺳﺎل ۹۳ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت» ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در استان ۱۳٫۸ درصد و در کل کشور ۱۷٫۶ درﺻﺪ بوده اﺳﺖ. تورم نقطه به نقطه ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت» در دی‌ماه سال جاری نیز ۱۲٫۱ درﺻﺪ و در کل کشور ۱۶٫۵ درصد ﺑﻮده اﺳﺖ.

هاشمی اظهارکرد: ﺷﺎﺧﺺ قیمت ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت» در دی‌‌ﻣﺎه سال جاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ در نقاط شهری استان ۰٫۲ درﺻﺪ و در کل کشور ۱٫۴ درصد افزایش یافته است. در بین «ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت» بیشترین تورم ۱۲ماه منتهی به دی‌‌ماه ۹۳ در خوزستان مربوط به «بهداشت و درمان» به میزان ۲۵ درصد بوده است.

ایسنا/

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.