توسعه شبکه آب خام و انتقال جاده ماهشهر – هندیجان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:

توسعه شبکه آب خام و انتقال آن توسط واحد فضای سبز شهرداری بندرماهشهر

جهت درختکاری انجام شده با همکاری پویش یه عالم درخت و منابع طبیعی