همراهی آموزش و پرورش و سازمان ورزش و جوانان؛ امیدی که قابل دست یابی است/ علیرضا شریفی

علیرضا شریفی: ﺑﺪﻭﻥ ترﺩﯾﺪ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺍﺯﺗﻌﻠﯿﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝﺑﻨﯿﺎﺩﯾﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﯾی ﻣﺎﻧند  ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ ، ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺍﺻﻼﺣﯽ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﯼ ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ متولیان امر همچون ﺧﯿﺮﯾﻦ ، ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﯼ ﻫﺎﯼ چندین عضو  ﺷﻮﺭﺍﯼ های  ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻭﻟﯿﺎﺀ ﻭ ﻣﺮﺑﯿﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭﺱ شهرستان ﺑﻬﺮﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔر  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ شهرستان  ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ وهماهنگی های لازم و تنگاتنگ در قالب هیأت های ورزشی و مربیان کارآزموده در حوزه ی ورزش شهرستان و معلمان ورزش و به خدمت گرفتن و احترام قایل شدن  در مدارس و نیز پیشکسوتان ورزش شهرستان در همه ی رشته های ورزشی با تعامل و هم اندیشی صورت گیرد و همگان با تشریک مساعی و دلسوزی به یا فتن استعدادهابپردازند ، ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺭ

ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ  ، ﺳﻼﻣﺖ  ،  ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﻮﺫ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﻪ ﺑﻄﻦ ﻣﺪﺍﺭﺱ که طبعأ در بین خانواده ها و بدنه ی جامعه ی اعم از زن و مرد در همه ی سنین ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .

همانطور که وقتی به یک بچه می آموزیم هنگامی که پدر یا مادرت رانندگی می کند مواظب باش تا قوانین را رعایت کند و نقش هم یا پلیس را ایفا نماید و چقدر هم مؤثر واقع می شود !

وتذکر وی بسیار مؤثر است همین عمل  را می توان وارد عرصه ی ورزش و تربیت بدنی کرد.

ﺗﺎﮐﯿﺪ بر تربیت بدنی و ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﯼ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ علاوه بر آن  ﺗﻮﺟﻪ خاص و ﻭﯾﮋﻩ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ امری که بسیار مغفول مانده ، از نکات بسیار مهمی است که نواقص بسیار حرکتی و جسمی در این بخش بر ضروت این توجه می افزاید.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪﻭﺩ ۸۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻭ ﺁﺳﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﻣﺘﯽ و جسمی  ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﮎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﻧﻬﺎﻟﯽ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺷﻮﺩ .

ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ هایی همچون  ﺳﺒﺎﺡ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ شهرستان و از جمله ورزش ﺷﻨﺎ که ﺩﺭ ﺩﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩتأکید بوده وهست و باید ﺑﺮﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ سفارش زﯾﺎﺩﯼ ﺩاشت ،  ﻭ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎبع ﮐﻪ  البته ﺩﺭ شهرمان هم کم نیست لیکن باید با ارتباط حسنه و تعامل و همدلی  و برنامه ریزی و صرف افعال خواستن و توانستن و همت کردن و دلسوز بودن و درایت داشتن ﺑﺮﺍﯼ توفیق و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭﺭﺯﺵ و دیگر ورزش هایی که با اولویت حضور ساکنین در شهرستان و بهاء دادن به آنها ﺗﻼﺵ شود  .

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ورزش در سازمان ورزش و جوانان  ﺑﺎ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺩﺭشهرستان ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯش می تواند بستر شور و نشاط و سلامتی را در متن  جامعه ترویج دهد .

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ در شهرستان علاوه بر توسعه ی روز افزون ورزش آقایان خصوصأ با فعال کردن و اهمیت دادن به ورزش جوانان و ارج نهادن به معلمان ورزش در آموزش و پرورش که الحق سرمایه هایی فوق باور و بزرگانی صاحب سبک و ستودنی و البته متأسفانه ناشناخته از سوی مسؤلین ذیربط  ﭼﻨﺪﺍﻥﻗﻮﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﻭ ﺍﻣﯿد است با تعامل و تفاهم در حوزه ی آموزش و پرورش و سازمان ورزش و جوانان ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ

شاهد تحول و توسعه و توفیق عملی و کیفی و ملموس و نه صرفأ تهیه ی عکس و بیلان سازی و آمار و ارقام صوری باشیم و بالندگی را در بین جوانان و بالطبع همه ی آحاد مردم اعم از زن و مرد باشیم .

بدون شک مدیران دو حوزه ی آموزش و پرورش ، و سازمان ورزش و جوانان با حمایت فرماندار فرهیخته و ورزش دوست می توانند با تشکیل کارگروه هایی عملیاتی این فرایند را محقق سازند .

انتظار می رود که ارباب جراید با عنایت به حضور جوانانی نخبه ، فرهیخته ، ورزشکار و ورزش دوست  با به پاسخگویی واداشتن متولیان ومتصدیان امر نیروی محرکه و شتاب دهنده در این عرصه باشند و همه گان را به ایجاد تحولی اثر بخش علاوه بر توسعه ی فیزیکی بلکه در عرصه ی عملی ورزش و نشاط دعوت نمایند .

طبیعی است چنانچه فرهیخته گان عرصه ی خبری با نشاط و شتاب و جسارت در متن فعالیت باشند و فضای لازم برای آنان فراهم آید بسترسازانی نیک اندیش و توسعه بخش خواهند بود .

امیدواریم شاهد آفرینش افتخار در همه ی رشته های ورزشی مان باشیم .

علیرضا شریفی

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.