اقدامات عمرانی شهرداری بندرماهشهر به روایت تصویر

اقدامات عمرانی شهرداری بندرماهشهر به روایت تصویر:

۰a07af37-36a9-4a7a-b28f-e3b2caaf9eca_20150729_160332 ۲f0b7865-3ed8-4ff4-8716-f0af03d05be1_20150729_160338 ۳۲۶b958e-56cb-485d-91ce-842f382281dd_20150729_160148 ۴۵۳c2d95-fc5c-4818-adc8-16bb91e2f432_20150729_160216 ۴۲۱۳d9af-a143-4c58-af85-c6f58e37adb5_20150729_160233 ۸۲۳۲a06f-d340-4cd3-b874-764ad58bc842_20150729_160059 ۲۸۶۹۸cdf-8af8-4182-aa91-90fbfffcb26f_20150729_160347 ۷۴۱۷۴۹f4-4cfe-445e-b958-8d2f9c0a9976_20150729_160157 ۷۵۱۵۴۸b0-9c42-4dd5-862c-51c30a4e2a25_20150729_160138 aa13f87d-b9a2-47b2-a37f-8c4a7d6834c8_20150729_160246 bb8c2854-a9be-44c1-8042-1de81f20a8ce_20150729_160039 e28fa5ae-d90c-4b04-9469-51913d5b60ab_20150729_160113 e212adf8-1a04-4fcc-b86f-a439039bb39b_20150729_162401 eecedd71-1c28-45d0-b8bf-b7fb11df203e_20150729_160128 f875f8d6-d16d-467c-9f18-19d4eb5124e7_20150729_160031