فکری برای تامین آب شرب سالم خوزستان در فصل گرم سال آینده شود

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رئیس مرکز بهداشت خوزستان نسبت به کاهش مطلوبیت میکروبی آب در صورت افزایش کم آبی در خوزستان ابراز نگرانی کرد.

دکتر شکرالله سلمان زاده در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بخران خوزستان با موضوع بحران آب و وقوع خشکسالی و برنامه ریزی و نحوه مقابله با آن تا پایان سال آبی جاری اظهار کرد: در تابستان سال گذشته و همچنین تابستان جاری سطح استفاده از آب شرب بسیار افزایش یافت و حتی در برخی روزها در تابستان امسال، شهرداری اقدام به توزیع آب بسیته بندی میان شهروندان کرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر میانگین مطلوبیت آب در خوزستان حدود ۸۵ درصد و میانگین کلر حدود  ۸۹ درصد است. ولی با کاهش آب مطلوبیت میکروبی نیز کاهش می یابد که این مساله از دغدغه های ما است.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان، ادامه داد: اعتقاد داریم که مطلوبیت میکروبی آب باید ۱۰۰ درصد باشد و حتی ۹۹ درصد هم نباید باشد. یعنی حتی یک درصد کاهش مطلوبیت میکروبی آب نیز برای ما حائز اهمیت است. اما به هر حال هم اکنون مطلوبیت میکروبی آب در سطح خوزستان به طور متوسط حدود ۸۵ درصد است.
سلمان زاده افزود: به نظر می رسد که کمبود آب بیشتر از وضعیت فعلی شود و احتمال دارد که مطلوبیت میکروبی آب نیز رقمی بدتر از وضعیت فعلی پیدا کند. زمانی که مطلوبیت آب و کیفیت آب کاهش یابد، دیگر زدن کلر بیشتر به آب پاسخگوی از بین بردن میکروبهای موجود در آب نخواهد بود.
وی بیان کرد: باید فکری اساسی برای تأمین آب شرب سالم در فصل گرم سال آینده در خوزستان داشته باشیم تا مشکلی از این لحاظ ایجاد نشود.