نقش سه نماینده خوزستانی در استیضاح وزیر علوم از نگاه روزنامه کارون

عصر جنوبروزنامه کارون در تازه ترین شماره خود به نقش سه نماینده خوزستانی در استیضاح وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری پرداخته است.

 

به گزارش عصر جنوب این روزنامه در ستون ˈدر استان چه می گذردˈ نوشته است طرح استیضاح رضا فرجی دانا در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد و امضای سه نماینده خوزستانی در پای این نامه استیضاح دیده می شود.

حبیب آغاجری نماینده ماهشهر ، عبدالله سامری نماینده خرمشهر و ناصر سودانی نماینده اهواز از جمله نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح وزیر علوم هستند.

این روزنامه در صفحات داخلی خود اسامی ۵۰نماینده امضاکننده طرح استیضاح وزیر علوم را به چاپ رسانده است.

این روزنامه در صفحه اختصاصیˈدیار کارونˈ مطلبی تحت عنوان انتقال آب کارون و اعتراض فعالان محیط زیست نوشته است:عده ای از مسوولان اصفهانی با ارسال نامه ای به معاون رییس جمهوری و رییس شورای آب تلاش می کنند تا سیستم اجرایی و تصمیم گیری کشور را وادار به پذیرش انتقال آب کارون کنند این درحالی است که بسیاری از آگاهان می دانند که انتقال آب کارون خسارت های فراوانی را به دنبال خواهد داشت.

خوزستان و ۱۵۰هزار فارغ التحصیل بیکار در سال به قلم مجتبی گهستونی ، عنوان گزارش اختصاصی دیگری از روزنامه کارون است که به وضعیت دانشجویان شاغل در دانشگاههای خوزستان و خروجی آن به بازار کار آورده استˈبراساس سند آمایش خوزستان در حال حاضر ۲۵۰هزار نفر دانشجو در خوزستان در حال تحصیل هستند که بر اساس بررسی ها این رقم در سال ۱۳۹۴به ۲۷۵هزار نفر می رسد در صورتی که ۱۰۰هزار نفر از تعداد نام برده شده شاغل و یا غیربومی باشند که بعداز تحصیل به استان خود بازگردند هر سال در خوزستان بالغ بر ۱۵۰هزار نفر فارغ التحصیل بومی جویای کار خواهیم داشت.

روزنامه نور خوزستان در سرمقاله خود تحت عنوانˈفرصت سوزی لیبرال ها در اولین فرار شاهˈ می نویسدˈ بجز ۲۶دی ماه ۱۳۵۷که با فرار شاه از ایران طومار رژیم منحوس شاهنشاهی برچیده شد یک بار دیگر نیز چنین فرصتی در ۲۵مرداد ماه ۱۳۳۲ نصیب ملت ایران شد ، اما بی تدبیری و خودخواهی و بی صداقتی دولتمردان مدعی ملی گرایی نه تنها این فرصت گرانبها را از ایرانیان گرفت بلکه دور جدیدی از دیکتاتوری وحشتناک شاه و سلطه همه جانبه استعمارگر تازه نفش امریکایی بر جان و مال و ناموس ایرانی را موجب شد.

ˈسیدمحمد طاهر موسوی زاده سرمقاله نویس و مدیرمسوول روزنامه نور خوزستان در ادامه نوشته استˈ در دومین فرار شاه که در ۲۶دی ماه ۱۳۵۷و این بار نیز به توصیه امریکاییان صورت گرفت اربابان امریکایی شاه با این تصور که با لیبرال های دولت موقت جمهوری اسلامی ایران نیز خواهند توانست به معامله ای برای بازگرداندن شاه دست زنند تامدتی او را در کشورهای نزدیک به ایران نگه دارند اما پس از آنکه از توان سرپیچی دولت موقت در برابر اراده امام و امت ناامید شدند و خود را در اجرای کودتایی مشابه ۲۸مرداد ناتوان دیدند از پیگیری برنامه های طراحی شده برای بازگرداندن شاه منصرف شدند و در نتیجه به همت ملت مسلمان ایران و اراده رهبری انقلاب اسلامی فرار دوم شاه ، آخرین فرار او و فروپاشی نظام شاهنشاهی و قطع سلطه ۲۵ساله امریکا در ایران رقم زد.

این روزنامه خبر معارفه مدیرعامل جدید شرکت ملی حفاری ایران را در صفحه اول روزنامه به چاپ رسانده است.

حیدر بهمنی هفته گذشته با حکم ˈسیدرکن الدین جوادی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران پس از ۱.۵سال جدایی از این شرکت مجدداˈ سکان مدیریت شرکت ملی حفاری ایران را به دست گرفت.

این روزنامه درستون مردم و مسوولان به نقل از یکی از مخاطبین این روزنامه نوشته استˈآقای نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت می گوید دوره ظلم به سرمایه داران تمام شد (از نعمت زاده)بپرسید ظلم به کارگران کی تمام می شود؟!

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.