برنامه هفته هجدم تا سی و دوم لیگ دسته اول فوتبال

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته هجدم تا سی و دوم و دیدار معوقه هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال کشور فصل ۹۵-۹۴ را اعلام کرد.

برنامه رقابتها به شرح زیر است:


هفته هجدهم دوشنبه ۹۴/۹/۱۶
پاس همدان – گیتی پسند اصفهان -ساعت۱۴-ورزشگاه قدس همدان
مس رفسنجان – ماشین سازی تبریز-ساعت ۱۴-ورزشگاه شهداء رفسنجان کرمان
خیبر خرم آباد – نفت مسجد سلیمان-ساعت۱۴-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
گل گهر سیرجان – پارسه تهران -ساعت۱۴-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان کرمان
فولاد یزد – ایرانجوان بوشهر-ساعت ۱۴-ورزشگاه شهید نصیری یزد
خونه به خونه بابل – شهرداری اردبیل -ساعت ۱۴-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
آلومینیوم اراک – فجر سپاسی شیراز -ساعت ۱۴-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
پیکان تهران – مس کرمان -ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا شهر قدس تهران
آلومینیوم هرمزگان – نساجی مازندران -ساعت ۱۴:۱۵ خلیج فارس بندرعباس هرمزگان
صنعت نفت آبادان – داماش گیلان -ساعت ۱۴:۳۰-ورزشگاه تختی آبادان خوزستان


هفته نوزدهم یکشنبه ۹۴/۹/۲۲
مس کرمان – پاس همدان -ساعت۱۴ -ورزشگاه نوزدهم امام علی کرمان
نفت مسجد سلیمان – فولاد یزد-ساعت ۱۴:۱۵-ورزشگاه نوزدهم شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
سه شنبه ۹۴/۹/۲۴
داماش گیلان – خونه به خونه بابل-ساعت۱۴-ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
ماشین سازی تبریز-گل گهر سیرجان-ساعت۱۴-ورزشگاه تختی تبریز
فجر سپاسی شیراز – صنعت نفت آبادان -ساعت ۱۴-ورزشگاه حافظیه شیراز فارس
نساجی مازندران – خیبر خرم آباد-ساعت۱۴-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
گیتی پسند اصفهان – مس رفسنجان -ساعت۱۴-ورزشگاه آرارات اصفهان
شهرداری اردبیل – پیکان تهران-ساعت۱۴-ورزشگاه تختی اردبیل
پارسه تهران – آلومینیوم هرمزگان-ساعت۱۴-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
ایرانجوان بوشهر – آلومینیوم اراک-ساعت ۱۴:۱۵ -ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
جمعه ۹۴/۹/۲۷ معوقه هفته پنجم
پاس همدان -نفت مسجد سلیمان-ساعت ۱۴-ورزشگاه قدس همدان


هفته بیستم پنجشنبه ۹۴/۱۰/۰۳
مس رفسنجان-گل گهر سیرجان -ساعت ۱۴-ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
نساجی مازندران – فولاد یزد -ساعت ۱۴-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
فجر سپاسی شیراز – خونه به خونه بابل-ساعت ۱۴-ورزشگاه حافظیه شیراز
پارسه تهران – خیبر خرم آباد-ساعت۱۴-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
داماش گیلان – پیکان تهران -ساعت ۱۴–ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
شهرداری اردبیل – پاس همدان -ساعت۱۴-ورزشگاه تختی اردبیل
ماشین سازی تبریز- آلومینیوم هرمزگان-ساعت ۱۴-ورزشگاه تختی تبریز
گیتی پسند اصفهان – مس کرمان-ساعت۱۴ -ورزشگاه آرارات اصفهان
نفت مسجد سلیمان – آلومینیوم اراک-ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
ایرانجوان بوشهر – صنعت نفت آبادان-ساعت۱۴:۱۵ -ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر


هفته بیست و یکم پنجشنبه ۹۴/۱۰/۲۴
آلومینیوم اراک-نساجی مازندران-ساعت ۱۴ -ورزشگاه امام خمینی اراک
گل گهر سیرجان – گیتی پسند اصفهان-ساعت ۱۴-ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
پاس همدان – داماش گیلان-ساعت۱۴-ورزشگاه قدس همدان
فولاد یزد – پارسه تهران-ساعت۱۴-ورزشگاه شهید نصیری یزد
مس کرمان – شهرداری اردبیل-ساعت۱۴-ورزشگاه امام علی کرمان
خیبر خرم آباد – ماشین سازی تبریز-ساعت ۱۴-ورزشگاه تختی خرم آباد
پیکان تهران – فجر سپاسی شیراز -ساعت ۱۴-ورزشگاه شهدا شهرقدس تهران
خونه به خونه بابل – ایرانجوان بوشهر-ساعت۱۴-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
آلومینیوم هرمزگان – مس رفسنجان -ساعت۱۴:۱۵ -ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس هرمزگان
صنعت نفت آبادان – نفت مسجد سلیمان -ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه تختی آبادان خوزستان


هفته بیست و دوم چهارشنبه۹۴/۱۰/۳۰
پارسه تهران – آلومینیوم اراک -ساعت۱۴ -ورزشگاه صنایع دفاع تهران
ماشین سازی تبریز- فولاد یزد-ساعت ۱۴-ورزشگاه تختی ورزشگاه تبریز
مس رفسنجان- خیبر خرم آباد-ساعت ۱۴-ورزشگاه شهدا -ورزشگاه رفسنجان کرمان
گیتی پسند اصفهان – شهرداری اردبیل -ساعت ۱۴-ورزشگاه آرارات اصفهان
فجر سپاسی شیراز – پاس همدان -ساعت ۱۴-ورزشگاه حافظیه شیراز فارس
گل گهر سیرجان – آلومینیوم هرمزگان-ساعت ۱۴-ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
داماش گیلان – مس کرمان-ساعت ۱۴ -ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
نساجی مازندران – صنعت نفت آبادان-ساعت ۱۴-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
ایرانجوان بوشهر – پیکان تهران-ساعت ۱۴:۱۵ -ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان – خونه به خونه بابل-ساعت ۱۴:۳۰ -ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان


هفته بیست و سوم سه شنبه ۹۴/۱۱/۰۶

شهرداری اردبیل- داماش گیلان-ساعت ۱۴-ورزشگاه تختی اردبیل
مس کرمان – فجر سپاسی شیراز-ساعت ۱۴-ورزشگاه امام علی کرمان
پاس همدان – ایرانجوان بوشهر-ساعت ۱۴-ورزشگاه قدس همدان
آلومینیوم اراک – ماشین سازی تبریز-ساعت ۱۴-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
خونه به خونه بابل – نساجی مازندران -ساعت ۱۴-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
فولاد یزد – مس رفسنجان-ساعت ۱۴–ورزشگاه شهید نصیری یزد
خیبر خرم آباد – گل گهر سیجان-ساعت۱۴-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
پیکان تهران – نفت مسجد سلیمان-ساعت۱۴ -ورزشگاه شهدا شهرقدس تهران
آلومینیوم هرمزگان – گیتی پسند اصفهان-ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس هرمزگان
صنعت نفت آبادان – پارسه تهران-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه تختی آبادان خوزستان


هفته بیست و چهارم دوشنبه۹۴/۱۱/۱۲
ماشین سازی تبریز- صنعت نفت آبادان-ساعت ۱۴-ورزشگاه تختی تبریز
نساجی مازندران – پیکان تهران-ساعت۱۴-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
پارسه تهران – خونه به خونه بابل -ساعت ۱۴-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
گل گهر سیرجان – فولاد یزد -ساعت ۱۴-ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
گیتی پسند اصفهان – داماش گیلان-ساعت۱۴ -ورزشگاه آرارات اصفهان
مس رفسنجان- آلومینیوم اراک -ساعت ۱۴-ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
فجر سپاسی شیراز – شهرداری اردبیل-ساعت ۱۴-ورزشگاه حافظیه شیراز فارس
آلومینیوم هرمزگان- خیبر خرم آباد-ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس هرمزگان
ایرانجوان بوشهر – مس کرمان-ساعت۱۴:۱۵-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان – پاس همدان-ساعت۱۴:۳۰-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان خوزستان


هفته بیست و پنجم دوشنبه ۹۴/۱۱/۱۹
آلومینیوم اراک – گل گهر سیجان -ساعت ۱۴-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
پاس همدان – نساجی مازندران -ساعت ۱۴ -ورزشگاه قدس همدان
فولاد یزد – آلومینیوم هرمزگان -ساعت ۱۴-ورزشگاه شهید نصیری یزد
پیکان تهران – پارسه تهران -ساعت ۱۴-ورزشگاه شهدا شهرقدس تهران
خیبر خرم آباد – گیتی پسند اصفهان-ساعت ۱۴ -ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
داماش گیلان – فجر سپاسی شیراز -ساعت ۱۴ -ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
خونه به خونه بابل – ماشین سازی تبریز -ساعت۱۴-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
شهرداری اردبیل- ایرانجوان بوشهر-ساعت ۱۴ -ورزشگاه تختی اردبیل
مس کرمان – نفت مسجد سلیمان-ساعت ۱۴-ورزشگاه امام علی کرمان
صنعت نفت آبادان – مس رفسنجان -ساعت ۱۴:۳۰ -ورزشگاه تختی آبادان خوزستان


هفته بیست و ششم یکشنبه۹۴/۱۱/۲۵
خیبر خرم آباد- فولاد یزد-ساعت ۱۴:۱۵ -ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
گیتی پسند اصفهان -فجر سپاسی شیراز-ساعت ۱۴:۱۵ -ورزشگاه آرارات اصفهان
مس رفسنجان- خونه به خونه بابل -ساعت ۱۴:۱۵ -ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
گل گهر سیرجان – صنعت نفت آبادان-ساعت ۱۴:۱۵ -ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
پارسه تهران – پاس همدان-ساعت ۱۴:۱۵ -ورزشگاه صنایع دفاع تهران
نساجی مازندران – مس کرمان -ساعت ۱۴:۱۵ -ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
ماشین سازی تبریز- پیکان تهران-ساعت ۱۴:۱۵ -ورزشگاه تختی تبریز آ. شرقی
آلومینیوم هرمزگان- آلومینیوم اراک-ساعت ۱۴:۳۰ -ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس هرمزگان
ایرانجوان بوشهر – داماش گیلان-ساعت ۱۴:۴۵-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان – شهرداری اردبیل-ساعت ۱۴:۴۵-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان


هفته بیست و هفتم شنبه۹۴/۱۲/۰۱
فولاد یزد – گیتی پسند اصفهان-ساعت ۱۴:۳۰ -ورزشگاه شهید نصیری یزد
پیکان تهران – مس رفسنجان -ساعت ۱۴:۳۰-ورزشگاه شهدا شهرقدس تهران
خونه به خونه بابل – گل گهر سیجان ۱۴:۳۰ -ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
شهرداری اردبیل- نساجی مازندران -ساعت ۱۴:۳۰ -ورزشگاه تختی اردبیل
آلومینیوم اراک – خیبر خرم آباد -ساعت ۱۴:۳۰-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
پاس همدان – ماشین سازی تبریز-ساعت ۱۴:۳۰ -ورزشگاه قدس همدان همدان
فجر سپاسی شیراز – ایرانجوان بوشهر-ساعت ۱۴:۳۰ -ورزشگاه حافظیه شیراز فارس
داماش گیلان – نفت مسجد سلیمان-ساعت ۱۴:۳۰ -ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
مس کرمان – پارسه تهران-ساعت ۱۴:۳۰ -ورزشگاه امام علی کرمان
صنعت نفت آبادان – آلومینیوم هرمزگان-ساعت۱۵ -ورزشگاه تختی آبادان خوزستان


هفته بیست و هشتم جمعه ۹۴/۱۲/۰۷
گل گهر سیرجان – پیکان تهران-ساعت ۱۴:۴۵ -ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان کرمان
مس رفسنجان- پاس همدان -ساعت ۱۴:۴۵ -ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
پارسه تهران – شهرداری اردبیل -ساعت ۱۴:۴۵ -ورزشگاه صنایع دفاع تهران
خیبر خرم آباد- صنعت نفت آبادان-ساعت ۱۴:۴۵ -ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
گیتی پسند اصفهان – ایرانجوان بوشهر -ساعت ۱۴:۴۵ -ورزشگاه آرارات اصفهان
نساجی مازندران – داماش گیلان-ساعت ۱۴:۴۵ -ورزشگاه شهید وطنی قائم شهرمازندران
آلومینیوم اراک- فولاد یزد-ساعت ۱۴:۴۵-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
ماشین سازی تبریز- مس کرمان-ساعت ۱۴:۴۵ -ورزشگاه تختی تبریز آ. شرقی
آلومینیوم هرمزگان- خونه به خونه بابل-ساعت ۱۵-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس هرمزگان
نفت مسجد سلیمان – فجر سپاسی شیراز -ساعت ۱۵:۱۵ -ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان


هفته بیست و نهم پنجشنبه ۹۴/۱۲/۱۳
مس کرمان – مس رفسنجان -ساعت ۱۵-ورزشگاه امام علی کرمان
پاس همدان – گل گهر سیجان -ساعت ۱۵-ورزشگاه قدس همدان
خونه به خونه بابل – خیبر خرم آباد -ساعت ۱۵-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
داماش گیلان – پارسه تهران-ساعت ۱۵ -ورزشگاه شهید عضدی رشت گیلان
پیکان تهران – آلومینیوم هرمزگان-ساعت ۱۵ -ورزشگاه شهدا شهرقدس تهران
شهرداری اردبیل- ماشین سازی تبریز -ساعت۱۵ -ورزشگاه تختی اردبیل
فجر سپاسی شیراز – نساجی مازندران -ساعت ۱۵ -ورزشگاه حافظیه شیراز فارس
گیتی پسند اصفهان- آلومینیوم اراک-ساعت۱۵ -ورزشگاه آرارات اصفهان
ایرانجوان بوشهر- نفت مسجد سلیمان-ساعت ۱۵:۳۰ -ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
صنعت نفت آبادان – فولاد یزد -ساعت ۱۵:۳۰-ورزشگاه تختی آبادان خوزستان


هفته سی ام چهارشنبه ۹۴/۱۲/۱۹
فولاد یزد – خونه به خونه بابل-ساعت ۱۵ -ورزشگاه شهید نصیری یزد
پارسه تهران – فجر سپاسی شیراز -ساعت ۱۵-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
خیبر خرم آباد- پیکان تهران-ساعت ۱۵-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
ماشین سازی تبریز- داماش گیلان-ساعت۱۵-ورزشگاه تختی تبریز آ. شرقی
مس رفسنجان- شهرداری اردبیل -ساعت ۱۵-ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
گل گهر سیرجان – مس کرمان -ساعت ۱۵-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان کرمان
نساجی مازندران – ایرانجوان بوشهر-ساعت ۱۵-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر مازندران
آلومینیوم اراک- صنعت نفت آبادان-ساعت۱۵-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
آلومینیوم هرمزگان- پاس همدان-ساعت ۱۵:۱۵-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس هرمزگان
نفت مسجد سلیمان – گیتی پسند اصفهان-ساعت ۱۵:۳۰ -ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان


هفته سی و یکم سه شنبه۹۴/۱۲/۲۵
داماش گیلان -مس رفسنجان-ساعت ۱۵:۱۵ -ورزشگاه شهید عضدی رشت
خونه به خونه بابل – آلومینیوم اراک-ساعت ۱۵:۱۵ -ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران
پیکان تهران – فولاد یزد-ساعت ۱۵:۱۵ -ورزشگاه شهدا شهرقدس تهران
شهرداری اردبیل- گل گهر سیرجان-ساعت ۱۵:۱۵ -ورزشگاه تختی اردبیل
پاس همدان – خیبر خرم آباد -ساعت ۱۵:۱۵ -ورزشگاه قدس همدان
فجر سپاسی شیراز – ماشین سازی تبریز-ساعت۱۵:۱۵-ورزشگاه حافظیه شیراز فارس
گیتی پسند اصفهان- صنعت نفت آبادان-ساعت ۱۵:۱۵ -ورزشگاه آرارات اصفهان
مس کرمان – آلومینیوم هرمزگان-ساعت ۱۵:۳۰ -ورزشگاه امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر- پارسه تهران-ساعت ۱۵:۴۵ -ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان – نساجی مازندران-ساعت ۱۵:۴۵-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان


هفته سی و دوم دوشنبه ۹۵/۱/۰۹
گل گهر سیرجان – داماش گیلان-ساعت ۱۶:۱۵-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان کرمان
مس رفسنجان- فجر سپاسی شیراز -ساعت ۱۶:۱۵-ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
فولاد یزد – پاس همدان -ساعت ۱۶:۱۵ -سی و دوم -ورزشگاه شهید نصیری یزد
نساجی مازندران – گیتی پسند اصفهان ۱۶:۱۵ -ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر مازندران
آلومینیوم اراک- پیکان تهران-ساعت ۱۶:۱۵-ورزشگاه امام خمینی اراک مرکزی
خیبر خرم آباد- مس کرمان -ساعت ۱۶:۱۵-ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان
ماشین سازی تبریز- ایرانجوان بوشهر-ساعت ۱۶:۱۵ -ورزشگاه تختی تبریز آ. شرقی
پارسه تهران – نفت مسجد سلیمان-ساعت ۱۶:۱۵ -ورزشگاه صنایع دفاع تهران
آلومینیوم هرمزگان- شهرداری اردبیل-ساعت ۱۶:۳۰-ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
صنعت نفت آبادان- خونه به خونه بابل-ساعت ۱۶:۴۵-ورزشگاه تختی آبادان خوزستان

زمان نقل و انتقالات نیم فصل مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور از ۲ دی ۹۴ تا سه شنبه ۲۹ دی ۹۴ است.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.