۷۵ درصد کالاهای ساخت داخل حفاری را شرکتهای خوزستانی تولید می کنند خوراک خبرخوان خوراک اتم