وجود خيابان هايي در اهوازکه قدمت روکش آسفالت آنها شاید به 10 سال هم می‌رسد خوراک خبرخوان خوراک اتم