هیات اعزامی وزارت بهداشت به بیمارستان سینا ادامه دارد خوراک خبرخوان خوراک اتم