مشکل آب روستاهای آبادان تا پایان تیرماه برطرف خواهد شد خوراک خبرخوان خوراک اتم