مدیران و مربیان استقلال‌خوزستان به جای ایجاد حواشی به فکر حفظ تیم باشند خوراک خبرخوان خوراک اتم