قدیمی ترین تولیدکننده نفت و گاز کشور خوراک خبرخوان خوراک اتم