شرکت‌های نفتی از نیروی بومی استفاده نمی‌کنند خوراک خبرخوان خوراک اتم