ساخت مجموعه بزرگ فرهنگی ، تفریحی ، ورزشی و تجاری با خوراک خبرخوان خوراک اتم