خوزستان ظرفیت‎های بزرگی در بخش ساخت و تولید دارد که باید از آن بهره برد خوراک خبرخوان خوراک اتم