جوانان دهه شصتی بیکار بودند، دهه هفتادی‌ها هم اضافه شدند خوراک خبرخوان خوراک اتم