بیمار بدحال باعث فرود اضطراری پرواز حجاج اهوازی در کویت شد خوراک خبرخوان خوراک اتم