برای رفع شوری آب خوزستان دو طرح در دستور کار قرار دارد خوراک خبرخوان خوراک اتم