اهواز با 11.3 میلیمتربیشترین بارش استان راداشت خوراک خبرخوان خوراک اتم