زلزله ماهشهر را هم لرزاند

عصر جنوب: حدود ساعت ۷ صبح امروز دوشنبه برای لحظاتی ماهشهر به خود لرزید به گونه ایی که این زمین لرزه بعضی ها را هراسان به خیابان کشاند.

حدود ساعت ۷ صبح امروز دوشنبه برای لحظاتی ماهشهر به خود لرزید به گونه ایی که این زمین لرزه بعضی ها را هراسان به خیابان کشاند.

مدت زمان این زمین لرزه به گونه ایی بود که بعضی از مردم نماز آیات خواندند.

هنوز  جزئیاتی از اندازه این زمین لرزه توسط مراکز زلزله سنج کشور مخابره نشده است.

به گفته بعضی شهروندان پس لرزه هایی نیز در ساعت ۱۰ صبح نیز احساس شده است.

گفتنی است  نماز آیات دو رکعت است که هر رکعت پنج رکوع دارد و به سه طریق خوانده میشود:

۱- بعد از نیت تکبیر بگوید ویک حمد و یک سوره تمام بخواندو به رکوع رود، سپس سر از رکوعبردارد و دوباره یک حمد و یکسوره بخواند باز به رکوع رود تا پنجمرتبه و بعد از بلند شدن از رکوعپنجم دو سجده نماید و برخیزد ورکعت دوم را هم مثل رکعت اول بهجا آورد و تشهد بخواند و سلامدهد.

۲- بعد از نیت و تکبیر وخواندن حمد آیه‏های یک سوره راپنج قسمت کند و یک آیه یا بیشتر ازآن را بخواند و به رکوع رود و سربردارد و بدون این که حمد بخواندقسمت دوم از همان سوره رابخواند و به رکوع رود و همین‏طور تاپیش از رکوع پنجم، سوره را تمامنماید و بعد از آن به رکوع پنجم رودو بعد از سر برداشتن دو سجده کندو رکعت دوم را هم مثل رکعت اولبجا آورد و بعد از سجده دوم تشهدبخواند و سلام دهد.

۳- رکعت اول را به طریق اولبخواند و رکعت دوم را به طریقدوم، (توضیح‏المسائل امام((ره))، مسائل ۹ -۱۵۰۷).

در ضمن پیش از رکوع دوم وچهارم و ششم و هشتم و دهم نمازآیات مستحب است قنوت بخواندو اگر فقط یک قنوت پیش از رکوعدهم بخواند کافی است، (همان،مساله ۱۵۱۲)

لازم به ذکر است که نماز آیاتبه سبب چهار چیز واجب میشود:۱- گرفتن خورشید.۲- گرفتن ماه.۳- زلزله (در موارد ذکر شده، ترسیدن شرط نیست).۴- رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ، درصورتی که بیشتر مردم بترسند (بنا براحتیاط واجب)، (همان، مساله ۱۴۹۱).

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.