معارفه رییس جدید کانون فرهنگی-تربیتی سید احمد خمینی(ره) اندیمشک

عصر جنوب : معارفه رییس جدید کانون فرهنگی-تربیتی سید احمد خمینی(ره)با حضور معاونان آموزش و پرورش ، آقای یاقوت پور به عنوان رییس جدید کانون فرهنگی-تربیتی سید احمد خمینی (ره) معرفی شدند. در این مراسم آقای پرمو معاون آموزشی در خصوص رویکرد آموزشی و پرورشی مطالبی را بیان کردند. آقای پاپی، معاونت محترم پرورشی اداره، ضمن تشکر از آقای کریم فرصتی؛ رییس سابق کانون؛ برای رئیس جدید کانون، آرزوی موفقیت کردند و تاکید کردند که ایشان برنامه های یکساله کانون پسرانه این مدیریت را پیش از شروع سال تحصیلی جدید تدوین نمایند و نمونه ای از آن را به مدیریت آموزش و پرورش اندیمشک ارائه کنند. شایان ذکر است که آقای فرصتی مدت ۳سال مسؤولیت مدیریت کانون مذکور را عهده دار بودند و آقای محمد حسن یاقوت پور نیز مدیریت کانون سید احمد خمینی اندیمشک ،کانون فرهنگی -تربیتی امام صادق (ع) شهر بیدروبه و تدریس در زشته قرآن،دینی و عربی را در سوابق خود دارند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.