گزارش تصویری/ تذکر پلیس به روزه خواران در تهران

 گزارش تصویری/ تذکر پلیس به روزه خواران در تهـران