ضرورت تحمل ومدارا در جامعه ی مردم سالار و حد وسط/ عباس صوفی

عصر جنوب/ asrejonoob.ir:  ضرورت تحمل ومدارا در جامعه ی مردم سالار و حد وسط/ عباس صوفی

مردم سالاری به منزله ی یک فرهنگ ونظام اجتماعی ،مستلزم پذیرش عقلانیت وخردمندی  فراتر از تعریف ماکس وبری آن است .این واژه منحصر به برگزاری انتخابات یا تشکیل احزاب وایجاد نهادهای بورکراتیک نیست .چه بساکه جوامعی وجود  دارند که تمامی نهادهای مذکور را داشته ولی بهره ای از مردم سالاری نبر ده اند.لذا  این سوال در ذهن متبادر می شود که  برای ایجاد چنین جامعه ای چه باید کرد؟ اغلب پاسخهای سنتی وجود یک سیستم متمرکزبرای اعطای آزادیهای فردی واجتماعی را ضروری وکافی می دانندومعتقدند که اغلب آزادیها باید از سوی دولت به ملت داده شود ومردم در این پروسه ی تارخی نقشی ایفا نمی کنند .اما واقعیت امر نشان می دهد که مردم سالاری های بخشنامه ای تا کنون در هیچ جای دنیا نتوانسته است به متغیرهای اجتماعی  پاسخ مناسب دهند.نویسنده معتقد است که تنش های اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی درجوامع امروزی جهان سوم ناشی از عد م پاسخگویی به این نیازضروری است. امروزه کسی نمی تواند منکر این واقعیت روشن شود که جامعه ی  جهان سومی و به تبع آن جامعه ی ما در حال گذر از نقاط عطف تاریخی و زایش مجدد تمدنی نو است . جنین جوامعی چنان چه به حال خود رها شوند و نخبگان فرهنگی واجتماعی  استراتژی مشخصی را برای این دوره نداشته باشند ، به سمت وسوی   آزمایش وخطا پیش می رود  طبیعی که هزینه آزمایش وخطا در موضوعات اجتماعی وفرهنگی بسیار بالا است . از طرفی در جهان امروز،انتقال سریع داده ها ،کوچکتر شدن بازه های فرهنگی و به تبع آن محدودیت زمان پاسخگویی به این متغیرها در کنار دیالکتیک مداوم بین باز خوراند وپس خوراند نهاده های فرهنگی ، لزوم بازنگری وتصحیح مجدد اژها ومفاهیمی نظیر سنت،مدرنیسم وفرهنگ را ضروری تر از همیشه نموده است. لذا لازمه ی تعامل با این دگردیسی سریع مهیا شدن عوامل زیر است:

۱-آموزش مداوم وبه روزنمودن اطلاعات جامعه ۲-ایجاد زمینه ی مناسب برای مشارکت بدون تبعیض در تصمیم سازی وتصمیم گیری

۳-انعطاف پذیری درتعاملات اجتماعی ۴-تامین زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری از سوی دولت

۵-تمرین مردم سالاری وگذر از خشک اندیشی وتحکیم عقل ومنطق بجای احساسات وگرایشهای قومی ،نژادی وقبیله ای

۶-ترویج  آموزهای دینی وسنتی که بر اعتدال ومیانه روی ووحدت کلمه  تاکید می کنند

اتخاذ این استراتژیها  منتج به نتایج زیر می شود.

۱-جلوگیری از ذره ای شدن جامعه در کنار احترام به حقوق فردی ۲-جلوگیری از گسست هویتی وبحرانهای ناشی از آن

۳-به روز شدن سیتمهای اجتماعی وافزایش توانایی آنها در پاسخگویی هر چه سریعتربه متغیرها ی جدید

۴-کاهش هزینه ها وافزایش فرصتها برای تعاملات قانونمند ۵-افزایش مسئولیت اجتماعی افراد درقبال سایر حوزه های اجتماعی

بدین ترتیب امت حد وسط که اسلام وسنت های فرهنگی ما بر آن تاکید می کنند تحقق خواهد (جعلناکم امه وسطی)

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.