آیا می دانید های حقوقی؛ “تجدیدنظر خواهی”

عصر جنوب آیا می دانید های حقوقی؛ “تجدیدنظر خواهی

تجدیدنظر خواهی:

۱-     آیا می‌دانید زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت واخواهی است؟

 

۲-     آیا می‌دانید ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع نیست؟

 

۳-     آیا می‌دانید به دادخواست‌های ناقص در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نخواهد شد؟

 

۴-     آیا می‌دانید مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌‌کند؟

 

۵-     آیا می‌دانید در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او.ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.ج. دادستان در خصوص جرایمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است؟

 

تهیه و تنظیم: سید عماد طباطبایی (کارشناس حقوقی عصر جنوب)

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.