نقش سیاست در زندگی مردم / علی بهمن

عصر جنوب/ asrejonoob.ir – علی بهمن: سیاست مفهومی است که در محیطهای گونانگون مصادیق متفاوتی می یابد.مواقعی سیاست را در جایگاه علم، گاهی به شکل فن، بعضاً به هنر و یا حتی به مثابه امری شهودی تجزیه و تحلیل می کنند.
در تمام علوم اجتماعی مدرن، قطعاً سیاست پیچیده ترین و پردامنه ترین علم است و عالم سیاسی به دلیل پیوند نزدیک با زندگی پر التهاب دنیای امروزی تنها به افراد یا مخاطبانی خاص محدود نمی شود.به عبارتی، امروزه دیگر این عقیده عامیانه که سیاست ورزی کار سیاستمداران است مصداق ندارد، زیرا فراگیر شدن عرصه سیاست در سطح اجتماعی (میان مردم، در سطح ملی میان مردم و دولت، در سطح بین المللی میان دولتها و سازمانهای جهانی نشان دهنده حضور چشمگیر همه در این عرصه می باشد)
در حوزه حکومت و دولت سیاست مداری امریست کاملاً فنی و تخصصی که سیاست مداران کارکشته می توانند این نقش را به نحو احسن ایفا نمایند. (خبرگی در تاریخ، روابط عمومی و ارتباطات موثر و قوی، مدیریت، نفوذ، کاریزمای شخصی، نوع بیان و گفتار و… از مبانی مقدمات سیاست مداری است و البته نه همه آن)
“کلمه سیاست” در میان افراد مختلف احساسات متفاوتی را برمی انگیزد. ترس، سخره گری، امید، عدم اعتماد ، شکاکیت و… از این نوع احساسات می باشد.
مساله این است که ما از کدام زاویه به سیاست می نگریم و تا چه اندازه شرکت مردم در زندگی سیاسی را به مصلحت می دانیم. هر چند براساس تعاریف ارائه شده مقوله سیاست در تمام شئونات زندگی اجتماعی و فردی دخیل می باشد. در واقع نفس زیستن بصورت جمعی و فردی بگونه ای است که مرتبط با مولفه های بسیاری است. یکی از این مولفه ها ” سیاست ” می باشد. زندگی بدون سیاست نه تنها یک تصور انتزاعی بشمار می آید، بلکه غیر ممکن به نظر می رسد. همزمان با رشد زندگی جمعی و پیشرفت جوامع، ارتقاء مطالبات و ایده های فردی نیز افزون می شود. در حال حاضر موضوع سیاست مثل بسیاری از مباحث دیگر فراگیرتر و جدی تر از گذشته مطرح می باشند، و البته می توان عنوان کرد که ” سیاست ” بخش انفکاک ناپذیر از زندگی بوده و مجرد از نگرش و روش های فرد و جامعه نیست. فرض کنید، شما و تعداد زیادی مسافر دیگر ، سوار بر اتوبوسی شده اید و در میان آنان، احتمالا کاسب، کارمند، کارگر، مهندس، دکتر، دانشجو و… باشند. تا هنگامی که اتوبوس راه خود را بصورت عادی می پیماید، و اشخاص فوق الذکر در ذهن خود به عوالم و برنامه های متعدد مشغولند و یا نهایتاً درباره تخصص و تجربیات خود با دیگری سخن می گویند، اما هنگامی که راننده اتوبوس، کار خطرناکی انجام می دهد و سبقت بیجا می گیرد و با وسیله نقلیه روبه رو به اصطلاح شاخ به شاخ می شود، صحبت همه مسافران با هر شغل و پیشه ای به شیوه رانندگی راننده اتوبوس پایان می یابد و همه بی گمان، درباره بد بودن شیوه رانندگی راننده اتوبوس سخن می گویند؛ در واقع، خطر کردن راننده اتوبوس یا کارکرد بد وی، موضوع صحبت همه مسافران با هر پیشه، شغل و تفکری می شود.
یک ناراحتی و تنش عمومی برای همه مردم به ناگهان، دغدغه همه مردم می شود و از اینجا، سیاست ، گفتار و رفتار سیاسی وارد فرهنگ عمومی جامعه می شود و به دنبال آن، پیامدها و تنش های سیاست هم وارد زندگی عمومی مردم می گردد.
ادامه دارد…

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.