محور در دست احداث هفتگل به باغملک پس ازدو سال همچنان یک طرفه است

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: محمد رستمی _ محوری که قرار بود اتصال امنی باشد برای دوشهرستان هفتگل وباغملک گویی این روزها به امان خدا رهاشده وکسی سراغی از آن نمیگیرد ،محور۵۵ کیلومتری که نبض شروع آن تند میزد حالا به کمک تنفس کم جان وبی رمق تخصیصهای اعتباری وزارت راه وشهرسازی نفسهای آخر را میکشد . این محور که از فلکه خروجی هفتگل شروع میشود و به سمت باغملک پیش می رود بیش از ۵۵ کیلومتر طول دارد که حدود دو سال از یک طرفه اعلام کردن دو کیلومتر آن در محدوده هفتگل به دلیل قرار گیری در محوطه کارگاهی میگذرد واهالی همچنان بنا بر دلایلی همچون کوتاه بودن مسیر بی اعتنا به موضوع یک طرفه بودن آن جان خود را کف دست میگیرند از دوسمت آن تردد میکنند واگر خواسته باشند از این مسیر دو کیلومتری وارد شهر نشوند باید حدود بیست کیلومتر طی طریق کنند و سپس وارد شهر شوند .
اهالی می گویند وقتی جاده ای یک طرفه اعلام میشود دیگر هیچگونه ترددی نباید در جهت مخالف آن انجام شود وحتی اگر تصادفی هم در این محدوده رخ دهد حتی اگر خودروی مقابل مقصر باشد ،پلیس خودرویی را مقصر میداند که بی اعتنا به یک طرفه بودن محور ، مسیر را طی کرده است .نگاه شرکتهای بیمه هم به این موضوع بی شباهت به نگاه پلیس نیست و آنها هم بابت تصادفات احتمالی در اینگونه محورها خسارتی به خودروی مقابل نمیدهند .حالا اما مردم هفتگل وتعداد زیادی از خودروهای سنگین عبوری در این محور بی اعتنا به موارد فوق وبدلیل کوتاهی مسیر موجود حدود دو کیلومتر این مسیر را خلاف می آیند وکسی هم خطرات احتمالی عبور از این محور را به آنها گوشزد نمیکند ،گویی همه به این وضع عادت کرده و آن را پذیرفته اند .
وضعیت قطعه ای از مسیر هفتگل به باغملک در محدوده ورودی شهر هفتگل که بیش از دو کیلومتر طول دارد واز تعهدات کاری اداره‌ کل راه وشهرسازی استان محسوب میشود، بی شباهت به دیگر پروژه های راهسازی متوقف در برخی شهرهای استان همچون محور مسجد سلیمان به اندیکا نیست ،باید دید آیا این مردم تاوان هم استانی بودن با معاون ساخت وتوسعه راههای وزارت راه وشهرسازی را میدهند یا کم کاری مسئولین شهر ،به هر حال مقصر هرکس باشد باید هرچه زودتر برای رفع این مشکل چاره اندیشی کرد و با اختصاص اعتبار مناسب به این پروژه نیمه جان ،جانی دوباره بخشید .