جلسه هم اندیشی فرماندار با سازمانهای مردم نهاد شهرستان مسجدسلیمان برگزار شد

جلسه هم اندیشی با سازمانهای مردم نهاد به ریاست فرمانداربرگزارشد.

دراین جلسه علیرضاگوروئی فرمانداراظهارداشت:ماامروزدرمسجدسلیمان ظرفیت بالایی درتمام زمینه هاداریم ولیکن متاسفانه ازظرفیت سازمانهای مردم نهادبخوبی استفاده نشده چراکه بااستقلالی وحالت نظارتی که اینگونه سازمانها دارندمیتواننددرزمینه های گوناگون فعالیت های قانون محوربرای دولتهاکمک خوبی باشند.

گوروئی گفت :مسجدسلیمان یکی ازقویترین شهرهایست که دارای پتانسیل قوی دراین زمینه میباشدولیکن بدلیل عدم همگرایی وکارجمعی دچاروضعیت مناسبی نیست.فرمانداربااشاره به اراده دولت تدبیروامیددرشهرستان برای فراهم نمودن فضابرای فعالیت سازمانهای مردم متذکرشد،بایدتمامی برنامه هاوفعالیت اینچنین سازمانهای دارای کیفیت باشدوباداشتن عقبه کارشناسی بتوانددررشداجتماعی موثرباشد.

درادامه نمایندگان سازمانها به ارائه راهکاربرای گسترش کیفی فعالیت سازمانهای مردم نهاددرشهرستان پرداختند.

سپس گوروئی گفت:باداشتن ظرفیتها درنظام نبایدوضعیت شهرمان اینگونه باشدواین مشکل درجزیره ای عمل کردن میباشددرشهرهای دیگرعلی رغم فقدان این ظرفیت کم نظیروضعیت بهتری میبینیم نشانه کارگروهی درآنجاست وماهم بایدبسوی تعامل حرکت کنیم واین سازمانها الگوی خوبی میباشندکه بایدبنحواحسن ازآن استفاده شود.

لازم بذکراست یکی ازمصوبات این جلسه فراهم نمودن تشکیل اتاق سازمانهای مردم نهاددرشهرستان میباشد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.