جوابیه کارکنان آبفا به اطلاعبه سرپرست اداره ماهشهر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: پرسنل معترض آبفای شهرستان بندر ماهشهر با انتشار جوابیه ای به اطلاعیه این شرکت پاسخ دادند:

بسمه تعالی
حیات یک ملت،مرهون کار و کارگر است. امام خمینی(ر ه)

پاسخی از سوی کارگران و پرسنل معترض آبفای شهرستان بندر ماهشهر،در جهت رفع ابهامات جوابیه ی سرپرست آبفا

*
الف)حق بیمه ی کارگران بخش خصوصی،۳ ماه از سال گذشته و ۶ ماه از سال جاری پرداخت نشده است.
ب)حق بیمه ی پرسنل رسمی،بمدت ۴ ماه پرداخت نشده است.
یکی از موارد اعتراض کارگران و کارمندان،حقّ مسلم بیمه میباشد که متاسفانه این ابتدایی ترین حق،از سویِ آبفا نقض گردیده است.
*
حقوق و دستمزد ماه های شهریور و مهر،علیرغم قول مساعد سرپرست آبفا مبنی بر پرداخت آن در روز چهارشنبه ی هفته ی گذشته، کماکان پرداخت نشده است.
***
طرح طبقه بندی مشاغل علیرغم تاکید قانونگذار بر اجرای آن و بعد از پیگیری های متعدد کارگران، نه تنها اجرا نشده است بلکه کارشکنی های متعددی در اجرای آن انجام شده است.

امیدواریم که با درایت و البته انصاف مسئولین مرتبط،کارگران و پرسنل زحمتکش آبفای شهرستان بندر ماهشهر به حق و حقوق قانونی و ابتدایی خود برسند.

پرسنل معترض آبفای شهرستان بندر ماهشهر

مطالب پیشنهادی