بازنگری مدیریت ریسک های فرایندی پتروشیمی فجر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: جلسات شناسایی و ارزیابی مجدد ریسکهای سازمانی با هدف برطرف کردن یا کاهش ریسکها به مراحل پایانی نزدیک می شود.

به گزارش عصرجنوب به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فجر، در ادامه ارزیابی ریسکهای  سازمانی شرکت که چند سال قبل با شناسایی  ۱۶۲۱ ریسک توسط  ۲۴ کارگروه تخصصی استخراج شده بود و از آنجایی که ریسکهای بارز و مهم نیاز به برنامه ریزی برای حذف یا کاهش دارند،برای اولویت بندی این گونه احتمال خطرها، برنامه ارزیابی و بازنگری با تیم نماینده مدیریت آغاز شده و هم اکنون به مراحل پایانی نزدیک می شود.

استخراج ریسکها از طریق جلسات خبرگی انجام می پذیرد و شدت پیامدهای آنها در پنج گروه آسیب های انسانی،محیط زیستی،سلامت شغلی،ریسک های سرمایه ای و ریسک شهرت گروه بندی می شود.

در پایان این مرحله، با اولویت بندی ،تعریف پروژه و برنامه، ریسکهای پتروشیمی فجر از بین رفته و یا کاهش می یابند.

مطالب پیشنهادی