کتاب دایره المعلومات مستندات پتانسیل و چالش های رودخانه کارون منتشر می گردد

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: کتاب دایره المعلومات مستندات پتانسیل و چالش های رودخانه کارون به عنوان نخستین منبع استنادی در کشور درباره رودخانه کارون می باشد که با توجه به ضرورت استناد پژوهشگران، دانشگاهیان، مسئولین و اهل رسانه به جنبه های مختلف علمی رودخانه کارون، به عنوان مرجع ارجاع می باشد.

به گزارش عصر جنوب: این کتاب به صورت چند مجلد و در کدام از مجلدها، چند فصل ارائه می گردد. در هر کدام از فصل ها به یکی از مباحث علمی رودخانه کارون پرداخته می شود.

مباحث محتلف رودخانه کارون مانند تخصیص منابع آب، مصارف آب، چالش های زیست محیطی، آلودگی ها، مدل کیفی آب، بهداشت آب، مدیریت پایدار منابع آب، رسوب شناسی، امور باغبانی، نخیلات و فضای سبز، جانورشناسی و اکولوژی، فرسایش، فرهنگ سکونت، گردشگری، مهندسی سواحل، سازه های آبی باستانی، میراث فرهنگی، بررسی کمی آب و انتقال به بقیه حوزه ها از جمله مباحث قابل ارائه در این دایره المعلومات می باشند.

اساتید دانشگاه های شهرکرد، علوم و فنون دریایی خرمشهر، شهید چمران اهواز، پیام نور خوزستان، آزاد اسلامی خوزستان و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و پژوهشگران از مراکز پژوهشی مانند پژوهشگاه آبزی پروری جنوب کشور و ادرات مانند اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان و اداره کل شیلات استان خوزستان و از شرکت های مانند شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مولفین این دایره المعلومات می باشند.

قابل ذکر است، با توجه به اهمییت این دایره المعلومات در کاربردی بودن استنادات آن، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، مدیر کل شیلات استان خوزستان، ریاست پژوهشگاه آبزی پروری جنوب کشور و معاون بهره برداری کشاورزی توسعه نیشکر و صنایع جانبی از جمله مولفین فصل های مختلف دایره معلومات مذکور می باشند.

کتابدایرهالمعلوماتمستنداتپتانسیلوچالشهایرودخانهکارون تحت نظارت دکتر سیدحسین فاضلی، مدیر کمیته برگزاری کنفرانس ملی رودخانه کارون، گردآوری و تدوین می گردد.

امید بر آن است تا این دایره المعلومات به عنوان یکی از محصولات دبیرخانه کنفرانس ملی رودخانه، راهگشای علاقه مندان به پژوهش درباره رودخانه کارون و حل مسائل پژوهشی رودخانه باشد

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.