مقتدایی: مسایل جدید در شورای ورزش مطرح شود

عصر جنوب: استاندارخوزستان گفت: درجلسات شورای ورزش این استان باید مسایل جدید برای رشد ورزش عنوان شود و از پرداختن به مصوبات اجرا نشده گذشته پرهیز شود.
عبدالحسن مقتدایی یکشنبه شب درنشست شورای ورزش خوزستان درپاسخ به گزارش مدیرکل ورزش وجوانان این استان مبنی بر اجرا نشدن مصوبات نشست قبل گفت: سعی شود دراین جلسات مسایلی عنوان شود که تازگی داشته باشد.

وی با اشاره به سابقه قهرمان پروری در خوزستان اظهار داشت: سعی شود درجریان المپیاد ورزشی دانش آموزی خوزستان که قراراست دربهمن ماه اجراشود ،کارشناسان خبره با نظارت براین مسابقات استعدادها را شناسایی وبرای پرورش آنان به اساتید امرمعرفی کنند .

مقتدایی ادامه داد: این مسابقات و سرمایه گذاری که دراین خصوص انجام می دهیم زمانی برای ما ارزشمند ومهم است که آن مسابقات خروجیهای مفیدی داشته باشد.

وی افزود: برگزاری مسابقات چندجانبه یکی دیگر ازراههایی است که می تواند به رشد ورزش کمک کند البته با این شرط که بتواند تماشاگران را برای تشویق چهره های جدید به این مسابقات جلب کند .

استاندارخوزستان درادامه با اشاره به اینکه جلسه شورای ورزش حداقل یک بار باشرکت دیگرمسوولان در شهرستانهای این استان تشکیل شده است گفت : نشستی که قراراست با شرکت مسوولان شهرستانی و هیاتهای ورزشی دراهواز تشکیل شود می تواند راه گشای رشد ورزش باشد.

مقتدایی درپایان تصریح کرد: همانطورکه تلویزیون در دیگرامور برنامه ها نشست کارشناسایی تشکیل می دهد می تواند این مساله را به طورتحلیلی ، موشکافی کرده وتاریخچه ای درخصوص رشته های مختلف ورزش این استان اجراکند که این امر به شناسایی ورشد ورزش خوزستان کمک خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.