عکاس خوزستانی منتخب فستیوال بین المللی کشور پرتغال شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مدیار شجاعی فر، عکاس خوزستانی موفق شد منتخب فستیوال بین المللی Transversalities در کشور پرتغال شود.

فستیوال بین المللی Transversalities  توسط  Centro de Estudos Ibicricos CEI و با میزبانی کشور پرتغال برگزار می شود.
موضوعات امسال برای این فستیوال ، مناظر، تنوع زیستی و میراث طبیعی، مناطق روستایی، کشاورزی و سکونتگاه ها، شهر و روند شهر سازی، فرهنگ و جامعه، تنوع فرهنگی و انسجام اجتماعی در نظر گرفته شده است و در شرایط فراخوان این مسابقه تاکید شده بود که عکس ها باید تنوع اقلیم ها، جوامع و فرهنگ های مختلف قاره ها را نشان دهند.
مدیار شجاعی فر از اهواز موفق شد با دو عکس از گرد و غبار شدید در اهواز در این دور از فستیوال بین المللی Transversalities  منتخب شود.