۱۰ سد مهم خوزستان ۲۷ درصد کمتر از پارسال آب دارند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: ده سد اصلی و مهم استان خوزستان یعنی سدهای کارون۴ ،کارون ۳، شهید عباسپور، مسجد سلیمان ، گتوند علیا، کرخه، سیمره، دز، مارون و جره در مقایسه با سال گذشته، ۲۷ درصد کمتر آب دارند.

 سد کارون ۴ هم اکنون یک میلیارد و ۷۸۹ میلیون متر مکعب آب دارد و ۸۰ درصد این سد پر است که نسبت به زمان مشابه پارسال ۱۵ درصد کمتر آب دارد.

سد کارون ۳ نیز، هم اکنون یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون متر مکعب آب دارد و ۴۷ درصد سد پر است و ۴۸ درصد کمتر از پارسال ذخیره آب دارد.

سد شهید عباسپور یک میلیارد و ۸۰ میلیون متر مکعب آب دارد که ۴۴ درصد سد پراست و نسبت به زمان مشابه پارسال ۳۳ درصد کمتر آب دارد.

سد مسجد سلیمان نیز ۲۲۷ میلیون متر مکعب آب دارد و ۸۹ درصد سد پراست و ۳ درصد کمتر از پارسال آب دارد.
سد گتوند علیا هم در حال حاضر ۲ میلیارد و ۲۹۹ میلیون متر مکعب آب دارد و ۴۹ درصد سد پراست و ۵ درصد کمتر از زمان مشابه پارسال آب دارد.
سد کرخه نیز ۲ میلیارد و ۶۴۵ میلیون مترمکعب آب دارد و ۵۰ درصد سد پر است و نسبت به پارسال ۳۲ درصد کمتر آب دارد.
سد سیمره هم، در حال حاضر یک میلیارد و ۵۰۴ میلیون متر مکعب آب دارد یعنی ۵۳ درصد سد پر است و ۸ درصد کمتر از پارسال آب دارد.

سد دز نیز، هم اکنون یک میلیارد و ۳۱۸ میلیون متر مکعب آب دارد که شامل ۴۹ درصد ظرفیت سد است و نسبت به پارسال ۳۹ درصد کمتر آب دارد.

سد مارون نیز، درحال حاضر ۲۹۸ میلیون متر مکعب آب دارد و ۲۵ درصد این سد پراست و ۵۰ درصد کمتر از زمان مشابه پارسال ذخیره آب دارد و سد جره هم، ۸۷ میلیون متر مکعب ذخیره آب دارد یعنی ۳۴ درصد سد پراست و ۳۵ میلیون متر مکعب کمتر ذخیره آب دارد.

به این ترتیب در ابتدای سال آبی (مهر ۹۶) تاکنون ۵ میلیارد و ۸۱۵ میلیون متر مکعب آب وارد مخازن این ۱۰ سد شده است و ۷ میلیارد و ۱۴۷ میلیون متر مکعب آب نیز از آن خارج شده است.

در مجموع ۱۰ سد مهم خوزستان ۱۲ میلیارد و ۵۱۲ میلیون متر مکعب آب در مخازن خود جای دادند در حالیکه این رقم پارسال در زمان مشابه ۱۷ میلیارد و ۲۳۷ میلیون متر مکعب بوده است.