مدیرکل بیمه سلامت خوزستان منصوب شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: براساس حکمی از سوی طاهر موهبتی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران علی خسروی به سمت مدیر کل بیمه سلامت استان خوزستان منصوب شد.
متن حکم به شرح ذیل است؛
دکتر آقای علی خسروی
با سلام
نظر به تعهد نقش و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیر کل بیمه سلامت استان خوزستان منصوب می شوید تا با استفاده از توان تخصصی و ظرفیت های موجود استان نسبت به انجام وظایف محوله با محوریت برقراری انضباط مالی تحدید هزینه ها، ارتقای فرهنگ سازمانی، توسعه روابط با سایر ذینفعان عرصه سلامت، بهبود مستمر کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان و ارتقای دانش و مهارت های منابع انسانی، زمینه تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی به ویژه احکام مندرج در قانون برنامه ششم توسعه را در چارچوب اولویت های ذیل فراهم نماید:
– الزام به رویکرد سلامت محوری در خدمات بیمه سلامت
– اعتبار بخشی نظام ثبت اطلاعات به منظور تقویت تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
– تقویت و گسترش خدمات سلامت مبتنی بر نظام سطح بندی و ارجاع
– توسعه نظام پایش و ارزیابی عملکرد مبتنی بر نظام ارائه خدمات
– پیاده سازی برنامه راهبردی و عملیاتی در سطح استان
– تقویت و توسعه نظام تحلیل هزینه خدمات بیمه ای در حوزه سلامت
– ارتقاع شاخص های کمی و کیفی خدمات سلامت با پیاده سازی برنامه ها در چارچوب خرید راهبردی
– توجه به ضوابط و استاندارد های بسته پایه خدمات سلامت
– اهتمام ویژه به آموزش و پژوهش و گسترش ارتباطات علمی با دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی استان
– توسعه و نظارت دقیق بر خدمات بیمه سلامت دفاتر پیشخوان دولت در چارچوب استاندارد های مربوط
– اطلاع رسانی کارآمد به منظور ارتقاع سطح آگاهی عمومی
بدیهی است تعامل و ارتباط تنگاتنگ با سایر بخش های سازمان و مدیریت عالی استان در تحقق مراتب فوق نقش موثری ایفا خواهد نمود از درگاه ایزد متعال توفیقات شما را در انجام وظایف محوله مسالت می نمایم.
طاهر موهبتی
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان