کارکنان پیمانی و قراردادی رسمی می‌شوند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۳۹۶/۱۱/۱۸ هیأت وزیران درخصوص “آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری”، طی نامه شماره ۱۴۷۹۹۱ در تاریخ ۳۹۶/۱۱/۲۱ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

مستند قانونی آیین‌نامه اجرایی فوق به شرح زیر است:

از قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۷/۸):
ماده ۴۶ـ کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:
الف) حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.
ب) طی دوره‌های آموزشی و کسب امتیاز لازم.
ج) تأیید گزینش.
تبصره ۱ـ درصورتی که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روش‌های ذیل رفتار خواهد شد:
الف) اعطای مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.
ب) تبدیل وضع به استخدام پیمانی.
ج) لغو حکم.
تبصره ۲ـ با کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیت‌های موضوع ماده (۴۲) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.
سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود.
سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (۴۲) فصل ورود به خدمت اضافه می‌شود.
تبصره ۳ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.