نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ استان خوزستان اعلام شد

عصر جنوب – asrejonoob.ir: نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ استان خوزستان اعلام شد.

بر اساس گزارش منتشر شده جمعیت استان خوزستان در سال ۹۵ چهار میلیون و هفتصد و ده هزار و پاصد و نه نفر می باشد (۴٫۷۱۰٫۵۰۹) که از این تعداد ۲٫۳۸۸٫۶۷۴ نفر مرد و ۲٫۳۲۱٫۸۳۵ نفر زن می باشند. همچنین در این گزارش آمده است که خوزستان دارای ۱٫۲۸۰٫۶۴۵ خانوار می باشد.

به گزارش عصر جنوب؛ جمعیت تفکیک شده شهرهای استان خوزستان به شرح ذیل در ادامه می آید.

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

شرح جمعیت مرد زن خانوار
خوزستان ۴,۷۱۰,۵۰۹ ۲۳۸۸۶۷۴ ۲,۳۲۱,۸۳۵ ۱,۲۸۰,۶۴۵
ساکن در نقاط شهری ۳,۵۵۴,۲۰۵ ۱,۷۹۵,۱۹۶ ۱,۷۵۹,۰۰۹ ۹۸۵,۳۶۱
ساکن در نقاط روستایی ۱,۱۵۱,۵۹۶ ۵۹۰,۹۶۳ ۵۶۰,۶۳۳ ۲۹۴,۱۷۷
غیرساکن ۴,۷۰۸ ۲,۵۱۵ ۲,۱۹۳ ۱,۱۰۷
آبادان ۲۹۸,۰۹۰ ۱۴۹,۵۱۰ ۱۴۸,۵۸۰ ۸۵,۰۱۵
ساکن در نقاط شهری ۲۵۰,۵۵۵ ۱۲۵,۱۸۶ ۱۲۵,۳۶۹ ۷۱,۷۲۶
ساکن در نقاط روستایی ۴۷,۵۲۸ ۲۴,۳۱۹ ۲۳,۲۰۹ ۱۳,۲۸۴
غیرساکن ۷ ۵ ۲ ۵
آغاجاری ۱۷,۶۵۴ ۸,۷۱۲ ۸,۹۴۲ ۴,۹۶۱
ساکن در نقاط شهری ۱۱,۹۱۲ ۵,۸۷۴ ۶,۰۳۸ ۳,۴۷۷
ساکن در نقاط روستایی ۵,۷۳۷ ۲,۸۳۵ ۲,۹۰۲ ۱,۴۸۳
غیرساکن ۵ ۳ ۲ ۱
امیدیه ۹۲,۳۳۵ ۴۶,۷۶۱ ۴۵,۵۷۴ ۲۵,۱۲۳
ساکن در نقاط شهری ۶۹,۷۸۴ ۳۵,۵۰۱ ۳۴,۲۸۳ ۱۹,۲۳۴
ساکن در نقاط روستایی ۲۲,۵۵۱ ۱۱,۲۶۰ ۱۱,۲۹۱ ۵,۸۸۹
غیرساکن ۰ ۰ ۰ ۰
اندیکا ۴۷,۶۲۹ ۲۴,۲۶۱ ۲۳,۳۶۸ ۱۱,۵۷۸
ساکن در نقاط شهری ۴,۰۸۱ ۲,۰۳۸ ۲,۰۴۳ ۱,۰۲۶
ساکن در نقاط روستایی ۴۳,۵۴۸ ۲۲,۲۲۳ ۲۱,۳۲۵ ۱۰,۵۵۲
غیرساکن ۰ ۰ ۰ ۰
اندیمشک ۱۷۱,۴۱۲ ۸۷,۶۴۹ ۸۳,۷۶۳ ۴۸,۶۳۶
ساکن در نقاط شهری ۱۴۹,۷۲۶ ۷۵,۶۴۷ ۷۴,۰۷۹ ۴۳,۱۳۹
ساکن در نقاط روستایی ۲۰,۸۸۳ ۱۱,۵۶۲ ۹,۳۲۱ ۵,۲۷۴
غیرساکن ۸۰۳ ۴۴۰ ۳۶۳ ۲۲۳
اهواز ۱,۳۰۲,۵۹۱ ۶۵۶,۸۳۰ ۶۴۵,۷۶۱ ۳۶۲,۴۸۰
ساکن در نقاط شهری ۱,۱۹۲,۴۳۹ ۶۰۰,۶۲۰ ۵۹۱,۸۱۹ ۳۳۳,۴۶۱
ساکن در نقاط روستایی ۱۱۰,۱۴۶ ۵۶,۲۰۴ ۵۳,۹۴۲ ۲۹,۰۱۳
غیرساکن ۶ ۶ ۰ ۶
ایذه ۱۹۸,۸۷۱ ۹۹,۵۲۱ ۹۹,۳۵۰ ۴۸,۶۸۲
ساکن در نقاط شهری ۱۲۴,۸۸۹ ۶۲,۴۲۲ ۶۲,۴۶۷ ۳۱,۳۷۸
ساکن در نقاط روستایی ۷۳,۹۸۲ ۳۷,۰۹۹ ۳۶,۸۸۳ ۱۷,۳۰۴
غیرساکن ۰ ۰ ۰ ۰
باغ ملک ۱۰۵,۳۸۴ ۵۳,۵۸۷ ۵۱,۷۹۷ ۲۵,۸۷۲
ساکن در نقاط شهری ۴۸,۲۰۴ ۲۴,۶۰۱ ۲۳,۶۰۳ ۱۱,۹۱۵
ساکن در نقاط روستایی ۵۷,۱۷۱ ۲۸,۹۸۱ ۲۸,۱۹۰ ۱۳,۹۵۵
غیرساکن ۹ ۵ ۴ ۲
باوی ۹۶,۴۸۴ ۴۸,۶۶۲ ۴۷,۸۲۲ ۲۵,۵۹۷
ساکن در نقاط شهری ۶۹,۰۲۳ ۳۴,۶۴۶ ۳۴,۳۷۷ ۱۸,۳۹۶
ساکن در نقاط روستایی ۲۷,۴۶۰ ۱۴,۰۱۵ ۱۳,۴۴۵ ۷,۲۰۰
غیرساکن ۱ ۱ ۰ ۱
بندرماهشهر ۲۹۶,۲۷۱ ۱۴۹,۶۶۴ ۱۴۶,۶۰۷ ۸۱,۲۱۱
ساکن در نقاط شهری ۲۷۴,۶۵۵ ۱۳۸,۰۴۹ ۱۳۶,۶۰۶ ۷۶,۰۴۳
ساکن در نقاط روستایی ۲۱,۶۱۶ ۱۱,۶۱۵ ۱۰,۰۰۱ ۵,۱۶۸
غیرساکن ۰ ۰ ۰ ۰
بهبهان ۱۸۰,۵۹۳ ۹۱,۸۸۹ ۸۸,۷۰۴ ۵۱,۸۳۸
ساکن در نقاط شهری ۱۳۹,۲۳۸ ۷۰,۴۹۸ ۶۸,۷۴۰ ۴۰,۵۱۷
ساکن در نقاط روستایی ۴۱,۳۴۳ ۲۱,۳۸۵ ۱۹,۹۵۸ ۱۱,۳۱۸
غیرساکن ۱۲ ۶ ۶ ۳
حمیدیه ۵۳,۷۶۲ ۲۷,۵۶۳ ۲۶,۱۹۹ ۱۳,۵۹۸
ساکن در نقاط شهری ۲۲,۰۵۷ ۱۱,۳۲۳ ۱۰,۷۳۴ ۵,۴۱۹
ساکن در نقاط روستایی ۳۱,۷۰۵ ۱۶,۲۴۰ ۱۵,۴۶۵ ۸,۱۷۹
غیرساکن ۰ ۰ ۰ ۰
خرمشهر ۱۷۰,۹۷۶ ۸۵,۲۴۵ ۸۵,۷۳۱ ۴۷,۳۸۰
ساکن در نقاط شهری ۱۳۵,۳۲۸ ۶۷,۲۱۸ ۶۸,۱۱۰ ۳۷,۷۵۲
ساکن در نقاط روستایی ۳۵,۶۴۶ ۱۸,۰۲۵ ۱۷,۶۲۱ ۹,۶۲۶
غیرساکن ۲ ۲ ۰ ۲
دزفول ۴۴۳,۹۷۱ ۲۲۹,۸۰۰ ۲۱۴,۱۷۱ ۱۲۵,۳۵۱
ساکن در نقاط شهری ۳۲۳,۰۱۹ ۱۶۶,۰۸۴ ۱۵۶,۹۳۵ ۹۴,۶۵۲
ساکن در نقاط روستایی ۱۱۷,۹۱۹ ۶۲,۱۰۴ ۵۵,۸۱۵ ۳۰,۰۳۲
غیرساکن ۳,۰۳۳ ۱,۶۱۲ ۱,۴۲۱ ۶۶۷
دشت آزادگان ۱۰۷,۹۸۹ ۵۴,۷۰۸ ۵۳,۲۸۱ ۲۶,۵۵۸
ساکن در نقاط شهری ۶۹,۹۵۴ ۳۵,۲۸۱ ۳۴,۶۷۳ ۱۷,۳۴۱
ساکن در نقاط روستایی ۳۸,۰۳۵ ۱۹,۴۲۷ ۱۸,۶۰۸ ۹,۲۱۷
غیرساکن ۰ ۰ ۰ ۰
رامشیر ۵۴,۰۰۴ ۲۷,۳۸۱ ۲۶,۶۲۳ ۱۴,۱۱۳
ساکن در نقاط شهری ۲۷,۱۰۴ ۱۳,۵۵۳ ۱۳,۵۵۱ ۷,۱۰۰
ساکن در نقاط روستایی ۲۶,۹۰۰ ۱۳,۸۲۸ ۱۳,۰۷۲ ۷,۰۱۳
غیرساکن ۰ ۰ ۰ ۰
رامهرمز ۱۱۳,۷۷۶ ۵۷,۶۴۲ ۵۶,۱۳۴ ۳۰,۵۹۱
ساکن در نقاط شهری ۷۴,۲۸۵ ۳۷,۷۳۷ ۳۶,۵۴۸ ۲۰,۱۲۷
ساکن در نقاط روستایی ۳۹,۴۱۶ ۱۹,۸۷۰ ۱۹,۵۴۶ ۱۰,۴۴۹
غیرساکن ۷۵ ۳۵ ۴۰ ۱۵
شادگان ۱۳۸,۴۸۰ ۷۰,۳۱۴ ۶۸,۱۶۶ ۳۶,۰۳۱
ساکن در نقاط شهری ۵۱,۲۴۱ ۲۶,۰۱۲ ۲۵,۲۲۹ ۱۳,۸۲۰
ساکن در نقاط روستایی ۸۷,۲۳۲ ۴۴,۲۹۷ ۴۲,۹۳۵ ۲۲,۲۰۴
غیرساکن ۷ ۵ ۲ ۷
شوش ۲۰۵,۷۲۰ ۱۰۴,۷۰۵ ۱۰۱,۰۱۵ ۵۵,۱۹۴
ساکن در نقاط شهری ۱۰۴,۹۹۱ ۵۳,۰۱۳ ۵۱,۹۷۸ ۲۹,۱۴۶
ساکن در نقاط روستایی ۱۰۰,۶۱۴ ۵۱,۶۳۵ ۴۸,۹۷۹ ۲۶,۰۲۱
غیرساکن ۱۱۵ ۵۷ ۵۸ ۲۷
شوشتر ۱۹۲,۰۲۸ ۹۸,۳۸۴ ۹۳,۶۴۴ ۵۰,۸۷۸
ساکن در نقاط شهری ۱۲۱,۷۶۵ ۶۱,۹۱۲ ۵۹,۸۵۳ ۳۳,۰۸۲
ساکن در نقاط روستایی ۷۰,۱۱۲ ۳۶,۳۹۷ ۳۳,۷۱۵ ۱۷,۷۶۴
غیرساکن ۱۵۱ ۷۵ ۷۶ ۳۲
کارون ۱۰۵,۸۷۲ ۵۳,۹۶۴ ۵۱,۹۰۸ ۲۷,۷۴۹
ساکن در نقاط شهری ۵۶,۲۵۲ ۲۸,۹۶۶ ۲۷,۲۸۶ ۱۴,۷۱۴
ساکن در نقاط روستایی ۴۹,۶۲۰ ۲۴,۹۹۸ ۲۴,۶۲۲ ۱۳,۰۳۵
غیرساکن ۰ ۰ ۰ ۰
گتوند ۶۵,۴۶۸ ۳۳,۷۵۳ ۳۱,۷۱۵ ۱۶,۹۰۱
ساکن در نقاط شهری ۴۴,۳۵۷ ۲۲,۸۰۶ ۲۱,۵۵۱ ۱۱,۸۶۱
ساکن در نقاط روستایی ۲۰,۷۰۶ ۱۰,۷۲۳ ۹,۹۸۳ ۴,۹۴۲
غیرساکن ۴۰۵ ۲۲۴ ۱۸۱ ۹۸
لالی ۳۷,۹۶۳ ۱۹,۵۶۴ ۱۸,۳۹۹ ۹,۲۰۰
ساکن در نقاط شهری ۱۸,۴۷۳ ۹,۴۱۰ ۹,۰۶۳ ۴,۸۲۳
ساکن در نقاط روستایی ۱۹,۴۹۰ ۱۰,۱۵۴ ۹,۳۳۶ ۴,۳۷۷
غیرساکن ۰ ۰ ۰ ۰
مسجدسلیمان ۱۱۳,۴۱۹ ۵۷,۶۵۹ ۵۵,۷۶۰ ۳۰,۱۱۵
ساکن در نقاط شهری ۱۰۱,۵۸۶ ۵۱,۵۸۳ ۵۰,۰۰۳ ۲۶,۷۹۰
ساکن در نقاط روستایی ۱۱,۷۵۶ ۶,۰۳۷ ۵,۷۱۹ ۳,۳۰۷
غیرساکن ۷۷ ۳۹ ۳۸ ۱۸
هفتگل ۲۲,۱۱۹ ۱۱,۱۹۳ ۱۰,۹۲۶ ۵,۹۰۸
ساکن در نقاط شهری ۱۵,۸۰۲ ۸,۰۲۱ ۷,۷۸۱ ۴,۲۸۳
ساکن در نقاط روستایی ۶,۳۱۷ ۳,۱۷۲ ۳,۱۴۵ ۱,۶۲۵
غیرساکن ۰ ۰ ۰ ۰
هندیجان ۳۸,۷۶۲ ۱۹,۶۲۶ ۱۹,۱۳۶ ۱۰,۶۳۶
ساکن در نقاط شهری ۳۰,۲۰۷ ۱۵,۳۷۴ ۱۴,۸۳۳ ۸,۲۲۹
ساکن در نقاط روستایی ۸,۵۵۵ ۴,۲۵۲ ۴,۳۰۳ ۲,۴۰۷
غیرساکن ۰ ۰ ۰ ۰
هویزه ۳۸,۸۸۶ ۲۰,۱۲۷ ۱۸,۷۵۹ ۹,۴۴۹
ساکن در نقاط شهری ۲۳,۲۷۸ ۱۱,۸۲۱ ۱۱,۴۵۷ ۵,۹۱۰
ساکن در نقاط روستایی ۱۵,۶۰۸ ۸,۳۰۶ ۷,۳۰۲ ۳,۵۳۹
غیرساکن ۰ ۰ ۰ ۰
 
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.