مجری شبکه خوزستان در اعتراض به وضعیت استان، با ماسک در برنامه زنده تلویزیونی حاضر شد!

مجری شبکه خوزستان در اعتراض به وضعیت استان، با ماسک در برنامه زنده تلویزیونی حاضر شد!