معاون استانداری خوزستان، منبع تامین حقوق ندارد!

عصر جنوب – asrejonoob.ir: روزنامه نور خوزستان نوشت: در حالی که کوچک کردن دولت همواره مطرح بوده در خوزستان نه تنها در این مورد قدمی برداشته نشده بلکه سعی در توسعه چارت سازمانی و افزایش مدیران بوده و نمونه بارز آن اضافه شدن یک معاونت (معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری) است که از زمان استاندار سابق ایجاد شد. البته در آن زمان دکتر مقتدایی از وجود نیرویی استفاده کرد که حقوق بگیر دولتی بود و به عنوان مامور به استانداری رفت و بار مالی نداشت اما دکتر شریعتی با کنار گذاشتن آقای نیکو و آوردن دکتر بحرینی موجب شد که یک حقوق بگیر به استانداری اضافه شود، بدون آن که منبع تامین حقوق آن پیش بینی شده باشد. نتیجه این کار بدون مطالعه آن شد که اکنون استانداری برای تامین و پرداخت حقوق معاون جدید مانده و امور مالی نمی داند از کجا و چگونه این بار اضافه شده را به مقصد برساند.

البته بحث دکتر بحرینی نیست چون هر نیروی دیگری که می آوردند همین وضعیت را پیدا می کرد منتهی مقتدایی این کار را با در نظر گرفتن این که حقوق جدیدی تحمیل نشد، انجام داد که ناشی از تجارب و مشورت های کارشناسی شده بود و ای کاش دکتر شریعتی هم قبل از ایجاد تعهدهای جدید به فکر منابع و تامین بار مالی آنها می بود.
به هر حال معاونت جدید در چارت سازمانی استانداری دیده نشده، اگر چنین نیست، توضیح بدهند تا موضوع شفاف سازی شود و حرف آخر این که طوری نشود که بنده خدا دکتر بحرینی این وسط متضرر شود. ‌
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.