نرخ تورم در خوزستان به زیر ۱۰ درصد رسید

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: ﻧﺮخ ﺗﻮرم شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ منتهی به مردادماه امسال در نقاط شهری ۱۰ درصد و در نقاط روستایی استان ۹٫۸ درصد بوده که نسبت به رقم مشابه کل کشور، به ترتیب ۳٫۸ واحد درصد و ۳٫۲ درصد کمتر بوده است.

سید لطف الله هاشمی اظهار کرد: خوزستان از نظر این شاخص در نقاط شهری در رتبه ۳۱ (کمترین میزان) و در نقاط روستایی در رتبه ۲۸ بین استان‌های کشور قرار دارد و میزان این نرخ در ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ منتهی به تیرماه ۹۲ در نقاط شهری و روستایی استان به ترتیب ۳۶٫۹ درصد و ۴۳ درصد و در تیرماه ۹۳ به ترتیب ۲۰٫۲ درصد و ۱۹٫۴ درصد بوده است. وی افزود: در مرداد‌ماه امسال، شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در نقاط شهری و روستایی استان به ترتیب به عدد ۲۰۳٫۲ و ۲۱۶٫۶ رسید که این شاخص نسبت به ماه قبل در نقاط شهری به میزان ۰٫۶ درصد و در نقاط روستایی استان به میزان ۰٫۳ درصد افزایش یافته است. در این ماه میزان افزایش شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی نسبت به ماه قبل در نقاط شهری و روستایی کشور به ترتیب ۰٫۵ و ۰٫۶ درصد اعلام شده است.

سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان عنوان کرد: افزایش شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در نقاط شهری و روستایی استان به ترتیب ۶٫۸ درصد و ۸٫۹ درصد بوده که نسبت به رقم مشابه کل کشور به ترتیب ۴٫۷ واحد درصد و ۳ درصد کمتر بوده است.

هاشمی خاطرنشان کرد: ﻧﺮخ ﺗﻮرم ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ منتهی به مردادماه امسال در ﺷﺎﺧﺺ قیمت ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» در نقاط شهری ۱۰٫۱ درﺻﺪ و در نقاط روستایی استان ۹٫۶ درصد بوده که بیشترین ﻧﺮخ ﺗﻮرم منتهی به تیرماه امسال در نقاط شهری مربوط به «نان و غلات» به میزان ۱۹٫۵ درصد و پس از آن به «میوه و خشکبار» به میزان ۱۵٫۸ درصد و کمترین آن مربوط به سبزیجات (سبزی ها و حبوبات) به میزان ۲٫۵ درصد اختصاص داشته است.

وی بیان کرد: در نقاط روستایی «میوه و خشکبار» با ۳۵٫۸ درصد و «نان و غلات» با ۱۴٫۵ درصد بیشترین و سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات) با ۲٫۹- درصد کمترین ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ منتهی به تیرماه امسال را در بین ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» داشته‌اند.

هاشمی عنوان کرد: ﻧﺮخ ﺗﻮرم ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ منتهی به مردادماه امسال در ﺷﺎﺧﺺ قیمت ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت» در مردادﻣﺎه امسال در نقاط شهری ۱۰ درﺻﺪ و در نقاط روستایی استان ۱۰٫۴ درصد اعلام شده اﺳﺖ؛ در بین این گروه بیشترین تورم مربوط به «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» بوده که میزان آن در نقاط شهری ۲۳٫۲ درصد و روستایی ۱۹٫۱ درصد بوده است.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.