… / گزارش تصویری / …

عصر جنوب/ asrejonoob.ir:  گرد و غبار در خوزستان صبح امروز یکشنبه رکود زد و اهواز در تاریکی فرو رفت.

عکس: نفس خوزستان بُرید!عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!

عکس: نفس خوزستان بُرید!