ریئس اداره تعاون رفاه اجتماعی شهرستان هندیجان خبرداد:تشکیل ستادتوسعه تعاون درشهرستان هندیجان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: به گزارش خبرنگار عصرجنوب ازهندیجان؛همزمان باهفته تعاون درجلسه باحضورمهندس بویری فرماندار و خانم بریحی رئیس اداره تعاون رفاه اجتماعی ومدیران تعاونها درسالن اجتماعات فرمانداری هندیجان برگزار شد.

دراین جلسه خانم زهرا بریحی رئیس اداره تعاون شهرستان هندیجان بااشاره به گرامیداشت هفته تعاون گفت:قشرگسترده درهندیجان دربخش لنج داران وصیادان ومسکن مهرودیگراقشار درتعاونها هستندکه تحت پوشش اداره تعاون قراردارند آمارتعاونی ها درشهرستان هندیجان بیش از۲۴۷تعاونی ثبت شده و۱۱۶ تعاونی وجوددارندکه درحال فعالیت هستند.

وی افزود:درتعاونی هاکه درحال حاضرمشغول به فعالیت به بیش از ۲۳۰۰ نفردرجایگاه شغلی مشغول هستند،تولید وخدمات ومصرف خدمت از۲۷تعاونی مسکن مهر ۱۵تعاونی فعال میباشند.

رئیس اداره تعاون ادامه داد:دفاتراداره تعاون درراستای توسعه تعاونی هادرشهرستان مشغول میباشد که بایدخبردادکه دراین راستا تشکیل ستادتوسعه تعاون درآینده نزدیک که رئیس ستادمهندس بویری فرماندارواداره تعاون دربرنامه ریزی خواهد بود که اگراین ستادتشکیل شودمثمرثمرخواهدبود،

خانم بریحی اظهارکرد:درسال ۹۸شهرستان هندیجان رتبه برتررادرتعاونیها درسطح استان خوزستان رابه خودکسب کرده بود وباید اشاره به این داشت که بانک اطلاعاتی تعاونیها ثبت شده وهمچنین طرح کلنگ زنی طرح آبزیان که بسارمهم در۴۴تعاونی درشهرستان بودکه این طرح در۶ ماه انجام شده ودرحوزه تعاون درتوسعه طرح اشتغالزایی بسیارمهم بوده وجاداردازفرماندارهندیجان تشکر گرددکه دراین طرح بسیارهمکاری خوبی دراین راستاداشته بودند.

وی عنوان نمود:درهفته آینده تفاهم نامه باسپاه پاسدارن خواهیم نمودکه این تفاهم نامه درچهارچوب مقررات انجام میشودوبسیارمهم می باشد.

رئیس تعاون رفاه اجتماعی هندیجان درپایان گفت:یکی ازارکان برگزاری مجامع بسیارمهم است که مهمترین اهداف وتصمیم گیری درمجامع اعضای تعاونی است که ارعضونباشند این تعاونی قانونی نخواهدبودوجایگاهی نداردوهیئت مدیره هرتعاونی بعنوان بازوی اداره تعاون ورفاه اجتماعی هستندکه کارانجام شودوآموزشهای عملی درسطح بایدبترتیب اثرداده میشود.
خبرنگار:ناصرحکیمی