مدیرآموزش وپرورش شهرستان هندیجان خبرداد: ۶۶٠ نفردانش آموزدرکنکورسراسری درشهرستان هندیجان به رقابت می پردازند

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:  به گزارش خبرنگارما ازشهرستان هندیجان قاسم عباسی مدیرآموزش وپرورش هندیجان دراین باره اظهارکرد: درراستای برگزاری کنکورسراسری کشوردرشهرستان درسطح پنج حوزه می باشدکه دوحوزه آن دردبیرستان عترت وسه حوزه دیگردرسالن ورزشی اداره ورزش جوانان برگزارمیگردد.

وی افزود:دراین کنکور ۶۶۰دانش آموزشهرستان هندیجان بارعایت پروتکل های بهداشتی صورت خواهدگرفت به رقابت خواهندپرداخت .

عباسی ادامه داد: دراین آزمون کنکور۹۰نفرازعوامل اجرایی به صورت منظم مشغول به انجام وظیفه می باشند.

مدیرآموزش وپرورش هندیجان درپایان گفت: امتحانات کنکوراین شهرستان دررشته های هنرکه روزچهارشنبه رشته علوم ریاضی روزپنج شنبه رشته علوم انسانی هم روز پنج شنبه وهمچنین رشته تجربی هم روزجمعه ورشته زبان خارجه روزشنبه درمورخه یکم شهریورمی باشد برگزارمیگردد.

خبرنگار: ناصرحکیمی