نشست شهردارواعصای شورای اسلامی شهر هندیجان با خبرنگاران و اصحاب رسانه

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:به گزارش خبرنگارما درجلسه درابتدای این نشست امیرعباس غزالی رئیس شورای شهرهندیجان گفت:خبرنگاران چشم وگوش یک جامعه وبارسالت وقلمی که داردجامعه رابه سمت سعادت وخوشبختی سوق میدهد.


وی افزود:یکی ازکارهای مهمی که درحال اجرامی باشدپروژه مجتمع تجاری تفریحی هندیجان است که با مشارکت بخش خصوصی درحال تکمیل میباشد رییس شورا اظهارکرد:با راه اندازی این مجتمع تجاری تفریحی زمینه اشتغال ۱۰۰۰نفربصورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم میشود

وی ادامه داد: باوجود اینکه هندیجان شهری مهمان پدیرمیباشدیکی از مشکلاتی که وجودداشت نبودن پارکینگ درسطح شهربودکه دراین مجتمع پارکینگی احداث گردیده تامهمانان مشکلی دراین خصوص نداشته باشند.

درادامه محمودطاهرنیا شهردارهندیجان اظهارداشت: ازبدو ورودبنده به سمت شهردارهندیجان درسرفصل پروژهای عمرانی شهری وپروژه گردشگری که داشتیم توانسته ایم پروژهای احداث جوی جدول مسکن مهرهندیجان جنوبی کف پوش معابر بازارجوانان،شروع ساحل سازی حاشیه رودخانه زهره که حدود ۳۰درصدکارانجام شده وامیدواریم تاپایان امسال تکمیل وبه بهره برداری برسید.

وی افزود: احداث جوی جدول کوی شامشهدوکوی شهیدباهنر وآسفالت معابرطی ۲ماه آینده بپایان میرسد.

وی گفت:بازسازی واحداث جداول سطح شهر تاقبل ازبارندگی انجام خواهدشد.

وی ادامه داد:میدان ورودی از سمت دیلم تامین اعتبارشده و بزودی شروع میگردد.

شهردار هندیجان ادامه داد:بزودی ۱۵۰سطل زباله و۲خودروحمل زباله خریداری میگردد.

طاهری نیا درپایان بیان داشت:زیرگذرهندیجان جنوبی در برنامه کاری قرارگرفته وان شاالله تاپایان دوره پنجم شورای شهر انجام خواهدشد خبرنگارناصرحکیمی