مدیر آبفا روستایی شهرستان هندیجان خبرداد: تعویض شبکه توزیع آب شرب روستای امام زاده عبدالله هندیجان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:به گزارش خبرنگار ما ازشهرستان هندیجان منوچهرشکاری مدیراداره آبفا روستایی شهرستان هندیجان دراین باره گفت: درراستای وظیفه وخدمت رسانی این اداره جهت تعویض شبکه آب شرب اهالی روستای امام زاده عبدالله بخش مرکزی به طول ۵کیلومتر پروژه درحال اجرا که می تواند ازهدررفتن آب وافت فشارجلوگیری کند.

شکاری افزود: بیش از۹۰۰نفردرروستا زندگی می کنندوباتوجه به اینکه مشکلی درانتقال آب شرب به روستای های رگ سفید وبوطاهری مشکل خط انتقال خطوط ۵کیلومتر به شبکه آبفا روستایی تحویل میگرددومشکل آب شرب این روستاها حل خواهدشد.

مدیر آبفا روستایی هندیجان اظهارکرد: درروستای دهملابزرگ باهمکاری شورای روستاواهالی این روستاتوانستیم دو دستگاه پمپ راکه خریداری نمودندراباهمکاران این اداره که مربوط به شبکه آب شرب وانتقال آب روستاطلاگه علیا وسفلی توسط اداره آبفا استان تابلوبرق نصب گردید.

شکاری درپایان گفت: بیش ازسه هزارکنتور درروستاهای بخش مرکزی وبخش چم خلف عیسی تحت پوشش اداره آبفا روستایی هندیجان می باشد وهمچنین اتاق کلرزنی بامشارکت دهیاری روستای کریم آباداحداث وبه بهره برداری رسید.

خبرنگار/ناصرحکیمی