نماینده آبادان خواستار تفویض کلیه اختیارات اجرایی آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: سید محمد مولوی با تاکید بر لزوم تدوین آئین نامه اجرایی ماده ۶۵ احکام دائمی، خواستار تفویض کلیه اختیارات به سازمان منطقه آزاد اروند شد.

بر اساس ماده ۶۵؛ مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.

مطالب پیشنهادی