وجود راهکار ساده برای مقابله خوراک خبرخوان خوراک اتم