همه حکومت‎ها به شدت محتاج نقد هستند خوراک خبرخوان خوراک اتم